A hirdetés feltételei

Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) Némethné Bodnár Zsuzsanna egyéni vállalkozó, (továbbiakban: Üzemeltető, Babaház, Babaház webáruház) által üzemeltetet http://www.babahazwebaruhaz.hu,
szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) és nyilvános fórumainak (Fórumok) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) használatának feltételeit tartalmazza.

Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan magánszemély, vagy vállalkozó, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, illetve terméket kínál eladásra vagy termék megvételére ajánlatot tesz (a továbbiakban: Felhasználó).
 A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot
és az Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit.
Az Adatvédelmi szabályzat a jelen Szabályzat részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.
A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és Némethné Bodnár Zsuzsanna között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
Némethné Bodnár Zsuzsanna a Babaház webáruház üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a honlapon  az erre a célra szolgáló felülete, a Babaház által I betüvel jelzett piros figyelemfelkeltő rész  tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.
Az üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet a Weblap, és a Weblapon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaságtól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak.

Hirdetési alapfeltételek:

A felhasználó a magánhirdetését teljesen ingyenesen felteheti a BABA APRÓ felületére. Ellenszolgáltatás nincs. Tehát 0 Ft
Magánhirdetések: Magánszemélyként a Weblapon cselekvőképes magánszemélyek hirdethetnek.

Vállalati hirdetések:Vállalati hirdetést a honlapon nem adhatnak fel. A babaház fentartja a jogot annak eldöntésére, hogy egy hirdetés vállalatinak minősül-e.
Reklám jellegű hirdetések: Csak termékeladást lehet hirdetni. Hirdetést kizárólag reklám-marketing célokra nem lehet használni, konkrét termék, felkínálása nélkül hirdetni tilos.

Hirdetés szövege: A hirdetés címsorának a hirdetett terméket  kell leírnia, cégnév vagy webcím nem szerepelhet benne. Szükségtelen karakterek nem szerepelhetnek a címsorban. A hirdetés szövegében a terméket  be kell mutatni, ott nem szerepelhet más Pld: egy másik honlapra mutató link. Minden hirdetésnek valós adatokat kell tartalmaznia. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők, így például kerülendő a csupa nagybetűvel írt hirdetési szöveg és címsor, kivéve, ha az adott szó írásmódja olyan formában elfogadott (pl. mozaikszavak, márkanevek). A hirdetések szövegét tilos más hirdetőktől lemásolni, ezeket szerzői jog védi.

Nyelv: A Weblapon csak magyar nyelven lehet hirdetni.

Kategória: A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket. (a hirdetést a megfelelő kategóriába a Babaház jogosult áthelyezni, amennyiben szükséges). Azokat a termékeket  amelyek nem ugyanabba a kategóriába tartoznak, külön hirdetésben kell hirdetni. 

Többszörös hirdetés: Tilos ugyanazt a terméket, több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés. Értelemszerűen, tilos ugyanazt a terméket, különböző kategóriákban hirdetni. Ha a hirdető ezt megteszi a Babaház tötli a hirdetését.

Link: A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre  kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

Kép: A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre kell vonatkozniuk. Vállalati emblémákat tilos képként elhelyezni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni, ezeket a szerzői jog védi.

Kalózkiadások és hamisított termékek: Tilos kalózkiadásban megjelenő termékeket, valamint szerzői jogvédelem alatt álló termékek utánzatát hirdetni, pl. CD-t, VCD-t, DVD-t, szoftvereket, videó játékokat, stb. A hirdetőnek tudnia kell igazolni a termékek eredetiségét.
Sértő tartalom: Azon képek és hirdetések megjelenése, melyek tartalma vallási vagy etnikai csoportokat, illetve más személyeket vagy közszereplőket sérthet tilos.

Tiltott termékek: A hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba nem hozható termékeket tilos a Weblapon értékesíteni.

Nem engedélyezett termékek és szolgáltatások: A Társaság korlátozza egyes termékek és szolgáltatások hirdetését. Ezen termékkörök felsorolását a "Korlátozások és tilalmak" alcím alatt található lista tartalmazza.

Megtévesztő kínálat: Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és jogszerűségét.
Korlátozások és tilalmak

A Weblapra apróhirdetések tölthetők fel a Felhasználók által, amelyek tartalmát az üzemeltető előzetesen ellenőrizheti.

A Weblapra feltöltött apróhirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely az irányadó jogszabályok alapján reklám-korlátozás vagy tilalom alatt áll, továbbá amely egyébként valamely jogszabályba ütközik, vagy azzal ellentétes. A Weblapra feltöltött apróhirdetésekben tilos az olyan tartalom feltöltése is, amely jogellenes vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel, vagy arra buzdít.

Az üzemeltető jogosult megtagadni azon hirdetés közzétételét, amely valamely jogszabályba ütközik, jogellenes tevékenységet hirdet, továbbá amely sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve a vonatkozó etikai szabályokat.

Az üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, előzetes figyelmeztetés nélkül törölni a hirdetést minden olyan esetben, amikor a hirdetés közzétételével kapcsolatban valamely jogszabály, vagy irányadó etikai szabály, vagy a jelen Szabályzat bármely rendelkezése megsértésének gyanúja merülhet fel, illetve amennyiben azt tisztességtelennek tartja, vagy egyébként felmerül annak gyanúja, hogy a hirdetés megtévesztő információt tartalmaz, illetve a jó erkölcsbe ütközhet. Az üzemeltető jogosult eltávolítani azokat a hirdetéseket, melyek bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérthetik, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthetnek.

A Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, az üzemeltető jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. Az üzemeltető a hatályos jogszabályok alapján együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Tilos a Weblapon olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, illetve amelyek forgalmazása hatósági engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, illetve tilos az olyan termékek hirdetése, amelyek a mindenkor hatályos jogszabályok szerint nem hozhatóak kereskedelmi forgalomba.

Amennyiben forgalomba nem hozható termék megjelenik valamely, a Weblapra feltöltött apróhirdetésben, a Babaház - bizonyos esetekben - felelősségre vonható a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi LVIII törvény alapján. A Babaházwebáruház ezért haladéktalanul cselekszik bármely forgalomba nem hozható termék említése esetén. Az üzemeltető ugyanezen lépéseket teszi meg az olyan termékek hirdetése esetén is, amelyek forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg.

Az üzemeltető csak a gyermekvállalásal kapcsolatos hirdetéseket engedélyez a honlapján. A törvénynek megfelelően ismerteti  azokat a termékeket, amelyek a fentiekben tilalomba ütköznek, és amelyek említése internetes környezetben gyakori:

    Gyógyszerek, dohánytermékek, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek;
    Hamis vagy hamisított márkajelzésű termékek;
    Termékek, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait, ideértve többek között, de nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői         joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
    Lopott, bűncselekményből származó vagy jogellenesen forgalomba hozott termékek;
    Emberi, vagy állati szervek, szövetek;
    Fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok (tűzijáték), valamint a közbiztonságra fokozottan veszélyes eszközök, ideértve a                     fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb);
    Minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
    Bizonyos kémiai anyagok, vegyületek, radióaktív anyagok (veszélyes vegyi anyagok, különösen a tűz-és robbanásveszélyes anyagok);
    Szexuális szolgáltatás;
    Egyéb hatóságilag tiltott termékek.

Nem engedélyezett termékek és szolgáltatások:

    Olyan berendezés, tárgy, eszköz vagy szoftver, amely alkalmas a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jog megsértésére;
    Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;
    Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok                  létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
    On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok;
    Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
    Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális                  hirdetéseket nem tartalmaznak;
    Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok és igazolvány érvényesítő címkék;
    Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok               megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;
    Élelmiszerek és táplálék kiegészítők;
    Kontaktlencse;
    Bankszámla és bankkártya;
    Telefonszámok;
    Régészeti leletek;
    Üdülési csekkek;
    Parkolási engedély;
    Pornográf termékek, használt fehérnemű;
    Nem jogtiszta rádió és tv felvételek;
    Mobiltelefon elektronikus védelmét feltörő termékek.

Tilos a Weblapon olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely az üzemeltető jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti.

Tilos felhasználói adatok között a valóságnak nem megfelelő adatok megadása.

Tilos bármilyen olyan alkalmazás vagy program használata, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Tilos minden olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Weblap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti.

Tilos a Weblap jelen Szabályzat rendelkezésibe ütköző használata, továbbá tilos minden olyan felhasználás, amely sérti harmadik személyek, vagy az üzemeltető jogait.

A Babaház felhívja a figyelmet, hogy mivel a Weblap tartalma az üzemeltetőtöl  függetlenül is módosulhat, így a jogszabályi kötelezettségén túl nem vállal felelősséget a Weboldalra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, továbbá nem vállal felelősséget olyan tartalmakért, amelyeket harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Babaház rendszerére.

A Weblapra feltöltött hirdetések tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok és adatok tartalmáért és jogszerűségéért teljes és objektív felelősséggel tartozik. Amennyiben az üzemeltető észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, a Babaház jogosult és köteles a tartalom azonnali eltávolítására. A Babaház webáruház kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt törölte a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat.

Az üzemeltető kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. Az üzemeltető kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden az üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és az üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Szerzői jogok:

Az üzemeltető elkötelezett a szerzői és iparjogvédelmi jogok tiszteletben tartása mellett, és bármilyen jogsértő cselekmény esetén haladéktalanul intézkedik a gyaníthatóan jogsértő tartalom eltávolításáról, és megfontolja jogi eljárások kezdeményezését.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szerzői és iparjogvédelmi jogok megsértése polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.

Adatvédelem:

A Felhasználók személyes adatai kezelésének szabályát az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

Reklamáció, kapcsolattartás:

A szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket  írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.
 A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal az üzemeltető szolgáltatását érintő kérdésekben a felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.huWebdesign honlap készítés webprogramozás keresőoptimalizálás